Integritetspolicy

Din per­son­li­ga integritet som kund, läsare och använ­dare av den här sajten är något vi tar på all­var, var­för vi hanter­ar dina per­son­uppgifter i enlighet med gäl­lande lags­tift­ning och regler för dataskydd.

Vem ans­varar för dina personuppgifter?

Talarnas Sverige AB, organ­i­sa­tion­snum­mer 559258-5227 på Vasagatan 7, Stockholm, är per­son­uppgift­sans­varig för behan­dlin­gen av dina per­son­uppgifter och ans­varar för att den här behan­dlin­gen sker på lagligt och kor­rekt sätt.

Är dina uppgifter i säk­ert förvar?

Vi vid­tar lämpli­ga tekniska och organ­isatoriska säk­er­het­såt­gärder, fören­li­ga med bran­sch­stan­dard, för att säk­er­stäl­la att din infor­ma­tion sky­d­das från att obe­höri­ga får del av den.

Din per­son­ligt iden­ti­fier­bara infor­ma­tion kom­mer inte att säl­jas, utby­tas, över­föras eller delas vidare till något annat före­tag, i något syfte, utan ditt sam­ty­cke, föru­tom då så krävs för att upp­fyl­la en begäran och/eller över­föring, till exem­pel för att leverera tjänster du beställt (då skickas ditt namn, din epostadress och dina adres­suppgifter vidare till det e-signeringsystem vi använ­der nyttjar).

Hur får vi tag på dina personuppgifter?
 • När du skickar en förfrågan till oss här på sajten
 • När du epostar oss
 • När du ingår avtal med oss om att anlita våra talare och moderatorer för ett uppdrag
Vil­ka kat­e­gori­er av per­son­uppgifter behand­lar vi?

Vi behand­lar de uppgifter du läm­nar till oss, till exem­pel namn, tele­fon­num­mer, e‑postadress, adress och/eller annan infor­ma­tion som du läm­nat till oss eller som är nöd­vändig för att vi ska kun­na full­göra våra åta­gan­den gen­te­mot dig.

Var­för behand­lar vi uppgifter om dig?
 • För att full­göra våra åta­gan­den gen­te­mot dig som kund
 • För att hjälpa dig boka en talare eller moderator på ett smidigt sätt
Använ­der vi dina uppgifter i så kallade tredje-parts-tjänster?

Ja, vi använ­der föl­jande tjänster:

 • Pipedrive — för att bearbeta förfrågningarna vi får
 • GetAccept — för att signera avtal vi ingår tillsammans
 • Google Ana­lyt­ics — för besökssta­tis­tik på sajten
 • Fort­nox — för fakturering
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina per­son­uppgifter län­gre tid än vad som är nöd­vändigt för att full­göra ändamålet med att vi hade per­son­uppgifter­na till att bör­ja med.

Vil­ka rät­tigheter har du som registrerad?

I kor­thet innebär det att du som reg­istr­erad ska få infor­ma­tion om och hur dina per­son­uppgifter behand­las och ha kon­troll över dina egna uppgifter. Nedan beskrivs var­je rättighet:

 • Rätt till till­gång: Om du vill veta vil­ka per­son­uppgifter vi behand­lar om just dig kan du begära ut ett utdrag. Det är såk­lart vik­tigt att vi kan säk­er­stäl­la att vi läm­nar ut uppgifter­na till rätt per­son, var­för din begäran ska vara skriftlig, egen­händigt under­teck­nad och vidimer­ad, samt innehål­la uppgifter om namn och personuppgifter.
 • Rätt till rät­telse: Om dina uppgifter är felak­ti­ga, ofull­ständi­ga eller irrel­e­van­ta, kan du när som helst kon­tak­ta oss och begära att få dem rättade.
 • Rätt att bli bort­glömd: Du kan begära att vi rader­ar dina per­son­uppgifter utan onödigt dröjs­mål. I vis­sa fall kom­mer vi inte att kun­na radera dina per­son­uppgifter efter­som vi måste upp­fyl­la lagar och krav som ställs på bolaget. I sådana fall kom­mer vi att anonymis­era per­son­uppgifter­na i den mån det är möjligt.
 • Rätt till begrän­sning av behan­dling: Du har rätt att begära att behan­dlin­gen av dina per­son­uppgifter begränsas.
 • Rätt att göra invänd­ningar: Du kan när som helst invän­da mot behan­dling av per­son­uppgifter som grun­dar sig på ett berät­ti­gat intresse hos vårt bolag.
 • Rätt till dat­a­porta­bilitet: Du rätt att få en kopia av de per­son­uppgifter som du har till­han­dahål­lit oss. Per­son­uppgifter­na ska då ges i ett for­mat som är struk­tur­erat, allmänt använt och maskin­läs­bart. Du har rätt att föra över den här infor­ma­tio­nen till en annan per­son­uppgift­sans­varig utan att vi kan neka (men var­för skulle vi göra det?).
Vem kon­tak­tar du vid frågor?

Du når oss lätt på hej@talarnas.se.